Ontdek deze 4 voorwaarden om je aansprakelijkheid te beperken

IFY Blog Why-Health SE

Loop jij het risico dat je opdrachtgever je aansprakelijk stelt voor financieel verlies door een (mogelijke) beroepsfout? Zorg dan dat jij je aansprakelijkheid beperkt. Voeg 4 voorwaarden toe aan je contract.

Amelie Consigny 26-10-2022

Wanneer loop je een groot risico?

Als consultant, IT'er, marketeer of IT-consultant maak jij een grote impact en werk je met grote bedragen. Hierdoor is jouw risico groter dan voor andere beroepsgroepen. Wanneer een klant je aansprakelijk stelt voor financieel verlies door een (mogelijke) beroepsfout, lopen kosten snel op, zowel voor juridische hulp in het conflict als de dekking van de vermogensschade

Je kunt je hiertegen verzekeren met een beroepsaansprakelijkheids-verzekering. Maar dat is niet het enige dat je kunt doen.

Leer nu meer over specifieke inkoopvoorwaarden, vrijwaringsbedingen én scroll door naar de 4 belangrijkste manieren om je risico's te beperken, inclusief voorbeeldvoorwaarden.

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden van jouw opdrachtgever

Meestal komt je opdrachtgever met inkoopvoorwaarden waaronder je jouw contract kunt sluiten en de opdrachtgever je diensten wil afnemen. Deze voorwaarden leggen vaak veel aansprakelijkheid bij de opdrachtnemer neer. Niet heel fijn dus. 

Een voorbeeld: De opdrachtgever waart zich vrij van aansprakelijkheid, waardoor je als opdrachtnemer 100% aansprakelijk bent. Dit is een vrijwaringsbeding. Even opletten dus als je die ergens ziet staat. Houd rekening met dit soort bedingen maar word er niet bang van, want ze houden eigenlijk nooit stand voor de rechter. 

Werk je voor een grote opdrachtgever of tussenpersonen zoals brokers? Dan zit je al gauw aan dit soort voorwaarden vast en kun je geen wijzigingen doorvoeren. 

Goed en slecht nieuws qua inkoopvoorwaarden

Ook als je deze contracten tekent, ben je gedekt voor financieel verlies door beroepsfouten met je beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hierbij geldt wel dat dit een aansprakelijkheids verhogend beding is, waardoor het alsnog kan gebeuren dat je deels zelf voor de financiële gevolgen van je beroepsfout moet opdraaien. Dit is bij iedere verzekeraar het geval.  

Op 4 punten je aansprakelijkheid beperken in je voorwaarden

Mochten er vooraf nog geen inkoopvoorwaarden zijn opgesteld en/of werk je voor een kleinere opdrachtgever, dan is het verhaal anders. Wanneer je een nieuwe opdracht aanneemt, raden we je aan om je aansprakelijkheid te beperken. 

Beperk op de volgende 4 punten jouw aansprakelijkheid. 

#1 Beperk de hoogte van je maximale aansprakelijkheid 

Doe dit bijvoorbeeld gekoppeld aan de opdrachtsom (maximaal 3 maal de opdrachtsom) of tot een absoluut bedrag, zoals tot 250.000 euro.

  • Let op dat dit bedrag in ieder geval niet hoger is dan je verzekerde bedrag met je beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Voorbeeld beperking hoogte van de aansprakelijkheid

Directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 250.000 (tweehonderdvijftigduizend euro) bedragen. 

#2 Beperk het soort schade 

Er bestaan directe en indirecte schade. Sluit altijd in je contract aansprakelijkheid voor indirecte schade uit. Dit is bijvoorbeeld imagoschade, misgelopen winst, bedrijfsstilstand en aanspraken van klanten van je opdrachtgever - waardoor je klant mogelijk in de toekomst minder winst behaald.

Directe schade kun je meestal niet uitsluiten. Het gaat hier om kosten die de opdrachtgever moet maken om een fout van jou te herstellen. 

Voorbeeld beperking van indirecte schade

Indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

#3 Beperk de duur van je aansprakelijkheid

Volgens de jurisprudentie ben je in feite tot 20 jaar aansprakelijk voor een beroepsfout. Dat is natuurlijk veel te lang. Probeer jouw aansprakelijkheid tot 3-4 jaar na de afloop van jouw contract te beperken. 

Voorbeeld beperking van de duur van aansprakelijkheid

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld. 

#4 Ga een inspanningsverplichting en níet een resultaatverplichting

Een resultaatverplichting is een aansprakelijkheids verhogende bepaling. Wij raden het aan om een inspanningsverplichting aan te gaan, omdat het anders lastiger is om je te verzekeren. 

Voorbeeld aanduiding inspanningsverplichting

Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een 5/20 tot een fase behoren uit te stellen totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Het beste uitgangspunt wanneer je jouw contract opstelt

Als je een contract afsluit met je opdrachtgever, moet je ervoor zorgen dat het over en weer een redelijk contract is. Je moet wel aansprakelijk zijn, maar niet tot in het oneindige met je hele vermogen. Daartegenover staat dat je opdrachtgever natuurlijk ook niet op de blaren moet hoeven te zitten als gevolg van jouw beroepsfout

Contract afsluiten

Wanneer je opdrachtgever niet akkoord gaat

Mocht jouw opdrachtgever de bovenstaande bepalingen niet in het contract willen opnemen, dan moet je goed nadenken of jij je wel prettig voelt bij de opdracht. 

Je opdrachtgever kan bijvoorbeeld niet akkoord willen gaan, omdat je aansprakelijkheid te sterk is beperkt. In dat geval kun je:

1 - bepaalde beperkingen aanpassen 2 - beperkingen schrappen

Veel opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld gemeentes, verlangen van je dat jij je contracteert op hun modelvoorwaarden of hun eigen inkoopvoorwaarden. Als dit zo is, dan moet je wederom bedenken of je de opdracht onder die voorwaarden wel wilt aannemen of liever wilt weigeren. 

Herinnering: Wanneer je modelvoorwaarden tekent met een vrijwaringsbeding geldt wederom dat dit een aansprakelijkheids verhogende bedinging is. Dit betekent dat jij een verhoogd risico loopt als je een opdracht bij dit soort klanten aanneemt - ook wanneer je al tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd bent. 

Dit dekt jouw beroepsaansprakelijkheids­verzekering

Wanneer je jouw risico met de bovenstaande 4 voorwaarden hebt beperkt, betekent dit niet dat je onaantastbaar bent geworden. Je kunt nog steeds voor financieel verlies aansprakelijk gesteld worden. Om deze reden - en ook omdat veel opdrachtgevers dat van je verlangen - moet je jezelf verzekeren tegen beroepsaansprakelijkheid

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je gedekt voor: 

  • Financiële schade door beroepsfouten van jezelf en je medewerkers

  • Fouten die leiden tot gegevensverlies

  • Juridische hulp wanneer je aansprakelijk gesteld wordt

Je kunt jezelf tot 2 miljoen euro per jaar verzekeren en bent overal in de EU, maar ook in IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein en het Verenigd Koninkrijk gedekt tegen aansprakelijkheid. Mocht je dan in een conflict geraken, ontzorgen wij je volledig met onze 24/7 claims behandeling. 

Verzeker je nu in 2 minuten tegen beroeps­aansprakelijkheid

Heb jij je voorwaarden aangepast? Top! Verzeker je dan nu ook in 2 minuten tegen beroepsaansprakelijkheid en ontvang direct je verzekeringscertificaat. Mocht je daar nog vragen over hebben, neem gewoon contact met ons op. 

Meer lezen

Ontdek wat een beroepsfout precies is De 5 grootste risico's voor IT freelancers Risico's voor marketeers uitgelegd Welke verzekeringen zzp'ers nodig hebben Hoe jij nu meer klanten kunt werven: 22 strategieën 40+ websites waar jij freelance opdrachten kunt vinden

Disclaimer

* We doen ons best om de informatie op onze website zorgvuldig samen te stellen. Het kan echter voorkomen dat informatie niet volledig is of dat er per ongeluk onjuistheden op de website staan. Daarnaast kan oudere informatie niet meer helemaal up-to-date zijn, dus let op de datum van publicatie. Bovenaan elke blog kun je de publicatiedatum vinden. De informatie op onze website betreft geen advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het gebruik van de informatie is voor eigen risico. We raden je aan om altijd goed zelf onderzoek te doen. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Bereken nu je premieTerug naar blog overzicht