Algemene voorwaarden

Versie: 2.0 | Datum: 20 juli 2023

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Insify website en op de diensten die worden aangeboden door en de overeenkomsten die worden aangegaan met Insify B.V. (KvK: 77842103), Insify Broker B.V. (KvK: 80084044) en Insify NLD Agent B.V. (KvK: 80084036). De voorgenoemde entiteiten zijn allen gevestigd aan Weesperplein 4B, 1018 XA te Amsterdam, en zullen hierna worden aangeduid met 'Insify' of variaties van 'ons' en 'wij'.

1.2. Insify B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten, deze vergunning is te vinden onder nummer 12047432. Insify Broker B.V. en Insify NLD Agent B.V. zijn bij deze vergunning aangesloten.

1.3. Waar gesproken wordt over een 'klant', 'jij', 'jou' of 'jouw' in deze voorwaarde bedoelen wij een ondernemer/onderneming of consument die gebruik maakt van onze website, onze diensten en/of die met ons een overeenkomst aangaat.

1.4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

1.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een klant zijn niet van toepassing.

1.6. Onderdeel van deze algemene voorwaarden zijn de Disclaimer, het Cookiebeleid en het Privacybeleid die op onze website te vinden zijn.

1.7. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door ons vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

1.8. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.

1.9. Bij een conflict tussen deze voorwaarden en eventuele toepasselijke verzekerings- of polisvoorwaarden, gaan de verzekerings- of polisvoorwaarden voor.

2. Dienstverlening

Wij zijn zelf geen verzekeraar, maar treden op als bemiddelaar en gevolmachtigde agent voor verzekeraars.

  • Als bemiddelaar helpen wij bij het tot stand brengen van een verzekeringsovereenkomsten tussen jou en een verzekeraar. In dit geval sluit jij direct een verzekeringsovereenkomst met de verzekeraar en zijn wij hierbij geen contractspartij.

  • Van een aantal verzekeraars hebben wij een volmacht gekregen. Dat wil zeggen dat wij voor deze verzekeraars de polis opmaken, de administratieve afhandeling verzorgen, de premie incasseren en eventuele schades afhandelt. In dit geval heb je een overeenkomst met ons.

3. Informatieverstrekking

3.1. Op onze website kan je verzekeringen van verzekeraars (niet zijnde Insify) aanvragen of direct afsluiten. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen op onze website zijn vrijblijvend. Kennelijke fouten of vergissingen in versterkte informatie binden ons niet.

3.2. Wij hebben met diverse partners (zoals verzekeraars) afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van informatie. Deze informatie is niet van ons en wij zijn dan ook niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor eventuele fouten, onvolledigheid of mankementen anderszins van de betreffende informatie.

4. Verplichtingen klant

4.1. Je bent verplicht de voor onze dienstverlening gevraagde informatie, tijdig, juist en volledig op te geven.

4.2. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van je Insify account wordt gemaakt. We raden je dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.

4.3. Om een optimale nazorg te kunnen bieden is het belangrijk dat je ons tijdig op de hoogte stelt van wijzigingen in je persoonlijke gegevens en situatie, en eventuele andere relevante wijzigingen of ontwikkelingen.

5. Prijzen/tarieven/betaling

5.1. Wij verdienen op de volgende manieren geld:

5.1.1. We ontvangen een vergoeding voor de bemiddeling van schadeverzekeringen. Deze vergoeding is onderdeel van de premie en wordt door de verzekeraar direct aan ons betaald.

5.1.2. Met betrekking tot onze bemiddelingsactiviteiten voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) van de verzekeraar TAF hebben wij het recht om maandelijkse servicekosten bij klanten in rekening te brengen.

5.1.3. Voor het optreden als gevolmachtigd agent voor schade- en inkomensverzekeringen ontvangen wij een vergoeding van de verzekeraars waarmee wij samenwerken. Deze vergoeding is onderdeel van de premie en wordt door de verzekeraars aan ons betaald.

5.2. Wij hebben het recht de kosten van onze dienstverlening van tijd tot tijd aan te passen. Bij wijzigingen zullen wij je hierover vooraf schriftelijk of via e-mail op de hoogte stellen.

5.3. De van ons ontvangen facturen dien je te betalen binnen de overeengekomen betaaltermijn. Als geen specifieke betaaltermijn is overeengekomen, geldt een standaardtermijn van 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.

5.4. Wees je ervan bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen aan je betalingsverplichtingen tot gevolg kan hebben dat de door jou afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden.

5.5. Als je kosten niet betaald binnen de betalingstermijn, dan ben je vanaf de datum dat de vordering opeisbaar is de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle incassokosten, nadat je in verzuim bent, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor jouw rekening.

5.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van jou zijn onze vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar.

5.7. Iedere betaling door jou strekt altijd eerst tot voldoening van eventueel verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van eventuele incassokosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

6. Insify

6.1. Aan ons verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.

6.2. Wij spannen ons in om onze dienstverlening met zorg uit te voeren. Tenzij anders aangegeven, wordt door ons aan de klant geen specifiek of individueel advies verstrekt over de betreffende verzekering en/of over de andere opties (‘execution only’).

6.3. Wij hebben het recht, zonder kennisgeving aan jou, om onze dienstverlening geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

6.4. Wij hebben heeft het recht – zonder schadeplichtig te zijn tegen over jou - om onze dienstverlening aan jou op te schorten of te beëindigen als:

6.4.1. je de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, of

6.4.2. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van onze dienstverlening onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel

6.4.3. indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde voortzetting van onze dienstverlening in redelijkheid niet mag worden verwacht, of

6.4.4. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van jou, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor je niet langer vrijelijk over je vermogen kan beschikken;

6.5. Wij garanderen niet dat onze website te allen tijde toegankelijk is of volledig functioneert. De toegang tot de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een technische storing of door onderhoud aan de website. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van onze website of het niet volledig functioneren van de website geeft jou niet het recht de overeenkomst te ontbinden of op een schadevergoeding. Indien je een storing constateert, vragen wij je ons daarvan via de e-mail of telefonisch op de hoogte stellen.

6.6. Aangezien wij geen partij zijn bij de door onze bemiddeling tussen jou en een verzekeraar gesloten overeenkomst(en), zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor elke mogelijke schade die voortvloeit uit de nakoming of al dan niet-toerekenbaar niet-nakoming van de verzekering door de verzekeraar.

6.7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het feit dat jij ontijdige, onjuiste en/of onvolledige gegevens aan ons hebt verstrekt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je aan ons verstrekt.

6.8 Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door jou aan ons verzonden (email)berichten ons niet (tijdig) hebben bereikt.

6.9. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.10. Indien wij aansprakelijk mochten zijn voor enigerlei schade, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door onze verzekeraar hiervoor wordt uitgekeerd. Indien onze verzekeraar in een bepaald geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van hetgeen in de 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door ons aan jou in rekening is gebracht.

6.11. Ben je niet tevreden met onze dienstverlening? Laat dit dan uiterlijk binnen één jaar aan ons weten. Na één jaar vervalt je recht op eventuele schadevergoeding.

7. Klachten

7.1. Heb je een klacht over ons? Neem dan contact met ons op via klachten@insify.nl. Kijk hier voor meer informatie over onze klachtenprocedure: link.

7.2. Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.017765.

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

6.2. Alle geschillen ter zake van onze dienstverlening moeten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.