Algemene voorwaarden

Versie: 1.0

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Insify Bemiddelaar B.V. (‘Insify’; kvk: 80084044) en de ondernemer die van de dienstverlening van Insify gebruik maakt (de ‘Klant’).

1.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

1.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

1.4. Onderdeel van deze algemene voorwaarden zijn Insify’s Disclaimer, Insify’s Cookiebeleid en Insify’s Privacybeleid zoals die onze voorwaarden pagina te vinden zijn.

1.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Insify vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. Insify heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2. Dienstverlening door Insify

2.1. Op de website van Insify kan de klant verzekeringen van verzekeraars (niet zijnde Insify) aanvragen of direct afsluiten. Insify zorgt ervoor, dat de klant de daartoe benodigde informatie ter beschikking krijgt. Insify is zelf geen verzekeraar, maar heeft met diverse derde partijen, zoals verzekeraars, afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van de informatie van die verzekeraar op de website van Insify. Aangezien het informatie betreft van de verzekeraars, is Insify niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor eventuele fouten, onvolledigheid of anderszins van die informatie.

2.2. Zodra de klant een verzekering offerte heeft aangevraagd bij Insify, neemt de desbetreffende verzekeraar direct contact op met de klant. De aldus overeengekomen verzekering is een overeenkomst tussen de klant en verzekeraar, waarbij Insify geen contractspartij is.

2.3. Insify spant zich in om haar dienstverlening met zorg uit te voeren. Tenzij anders aangegeven, wordt door Insify aan de klant geen specifiek of individueel advies verstrekt over de betreffende verzekering en/of over de andere opties (‘execution only’).

3. Verplichtingen klant

3.1. De klant is verplicht de voor de dienstverlening van Insify op haar website opgevraagde informatie, tijdig, juist en volledig op te geven.

3.2. De klant dient zijn gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij op de website kan inloggen geheim te houden.

3.3. Om een optimale nazorg te kunnen geven is het belangrijk dat de klant Insify op de hoogte stelt van wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens.

4. Prijzen/tarieven/betaling

4.1. Insify ontvangt een provisie voor de bemiddeling van schadeverzekeringen. De provisie is onderdeel van de premie en wordt door de verzekeraar betaald aan Insify.

Voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) betaalt de klant Insify maandelijkse servicekosten zoals gepubliceerd op de website voor een minimale periode van 12 maanden. Daarna is deze vergoeding maandelijks verschuldigd zolang de verzekering via Insify loopt. Voor het afsluiten van een AOV rekent Insify geen eenmalige bemiddelings- of afsluitkosten. Ook kan het voorkomen dat een verzekeraar of volmacht de klant een eenmalig administratiekosten in rekening brengt. Wij behouden het recht voor om de hiervoor genoemde bedragen periodiek aan te passen.

4.2. De door de klant verschuldigde verzekeringspremies van de door haar met de verzekeraar gesloten verzekeringsovereenkomst zijn door de klant rechtstreeks aan de verzekeraar verschuldigd.

5. Verantwoordelijkheid Insify

5.1. Aangezien Insify geen partij is bij de uiteindelijk door de klant met de verzekeraar gesloten overeenkomst, is Insify op geen enkele wijze verantwoordelijk voor elke mogelijke schade van de klant die voortvloeit uit de nakoming of al dan niet-toerekenbaar niet-nakoming van de verzekering door de verzekeraar.

5.2. Insify heeft het recht – zonder schadeplichtig te zijn jegens de klant - haar dienstverlening aan de klant op te schorten of te beëindigen als:

5.2.1. de klant de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, of

5.2.2. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van haar dienstverlening onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel

5.2.3. indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde voortzetting van haar dienstverlening in redelijkheid niet mag worden verwacht, of

5.2.4. in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

5.3. Insify garandeert niet dat haar website te allen tijde toegankelijk is of volledig functioneert. De toegang tot de website kan onderbroken worden door bijvoorbeeld een technische storing of door onderhoud aan de website. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of het niet volledig functioneren van de website geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden of op schadevergoeding. Indien de klant een storing in de website constateert, dan kan de klant Insify daarvan via de e-mail of telefonisch op de hoogte stellen.

5.4. Insify is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Insify is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die hij aan Insify heeft verstrekt.

5.5. Insify is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.6. Indien Insify aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Insify beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Insify gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Insify beperkt tot het factuurbedrag althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van hetgeen in de 6 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis door Insify aan de klant in rekening is gebracht.

5.7. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de dienstverlening van Insify. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1. Alle geschillen ter zake de dienstverlening van Insify moet worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

6.2. Alle geschillen ter zake de dienstverlening van Insify aan de bevoegde rechter te Amsterdam.